Các loại hình doanh nghiệp (P2)

Các loại hình doanh nghiệp (p2) hiện nay gồm có 04 loại, gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Cty TNHH MTV, Cty TNHH 2TV trở lên và Cty cổ phần.

Bên cạnh 2 loại hình doanh nghiệp mà Đức An đã giới thiệu tại Phần 1, thì còn các loại hình doanh nghiệp (P2) sau:

+Công ty TNHH Hai thành viên trở lên.

+ Công ty cổ phần.

Đức An sẽ làm rõ những điểm tương đồng của các loại hình doanh nghiệp (P2) đối với 2 loại hình trên, cụ thể:

+ Thành viên/cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân

+ Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Tài sản của thành viên/cổ đông tách biệt với tài sản của công ty

+ Được chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH và ngược lại

+ Thành viên/cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

+ Công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký thành viên/sổ đăng ký cổ đông ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Sổ đăng ký thành viên/sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập hợp dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin sở hữu phần vốn góp/cổ phần của các thành viên/cổ đông công ty.

Điểm khác biệt giữa 02 loại hình doanh nghiệp này như sau:

CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊNCÔNG TY CỔ PHẦN
Số lượng thành viên tối thiểu là 02 và tối đa là 50Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa
Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 51, 52 và 53 của Luật Doanh nghiệpCổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp
Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.
Công ty TNHH hai thành viên trở lên được phát hành cổ phần trong trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần và phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luậtCông ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.
Các loại hình doanh nghiệp