CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÓC MÔN

Địa chỉ chi cục thuế Huyện Hóc Môn??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Huyện Hóc Môn??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé.

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế huyện Hóc Môn và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: Số 90 Bà Triệu, Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TPHCM. Điện thoại: (028) 3710 7294

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế huyện Hóc Môn:

Địa chỉ90 Bà Triệu, Tân Xuân, Huyện Hóc Môn 
Đội HC-NS-QT-TV-AC(028) 6251 1495 – (028) 3710 1293
Đội QLN-CCN(028) 3891 0428
Đội thuế trước bạ(028) 3712 6003
Đội thuế Thị trấn(028) 3891 4160
Đội KK-KTT & TH(028) 3891 3182
Đội thuế Tân Hiệp – Thị trấn Hóc Môn
– Xuân Thới Sơn
(028) 3713 0691
Đội thuế Thới Tam Thôn – Đông Thạnh
– Nhị Bình
(028) 3891 5562
Đội thuế Tân Xuân – Trung Chánh
– Xuân Thới Đông
(028) 3718 4386
Đội thuế Bà Điểm – Xuân Thới Thượng(028) 3712 6003
Đội Nghiệp vụ dự toán(028) 6251 1497
Đội thuế TNCN(028) 3710 6530
Đội Thanh tra thuế(028) 3891 3000
(028) 6251 3696
(028) 3710 6363

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền Huyện Hóc Môn về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

Chi cục thuế huyện Hóc Môn
đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)