CHI CỤC THUẾ QUẬN 4

Địa chỉ chi cục thuế quận 4??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Quận 4??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé....

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế Quận 4 và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: Hẻm 42 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 3825 4568.

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế Quận 4:

Địa chỉHẻm 42 Hoàng Diệu,
Phường 12, Quận 4
Đội Kiểm tra thuế số 1 (028) 3825 4565
Đội Kiểm tra thuế số 2 (028) 3825 4568
Đội Nghiệp vụ – Dự toán (028) 3943 2027
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3943 3524
Đội KK-KTT & TH (028) 3826 8312
Đội Trước bạ và thu khác (028) 3826 8311
Đội thuế Liên Phường chợ (028) 3825 4566
Đội QLN-CCN (028) 3943 4706
Đội Tuyên truyền hỗ trợ (028) 3943 2026
Bộ phận Ấn chỉ (028) 3943 3523
Điểm thu Kho bạc (028) 3943 3525
Đội Bảo vệ (028) 3943 3522

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận 4 về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

Chi cục thuế Quận 4

đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)