Xử lý điều chỉnh sai sót trên hóa đơn điện tử theo Nghị Định 123 và Thông 78

điều chỉnh hóa đơn
Dịch Vụ Kế Toán

Điều chỉnh hoá đơn bị sai về MST, Số tiền, Thuế suất, Tiền thuế, Tên hàng hoá. Được lựa chọn một trong hai cách:

– Lập hoá đơn điều chỉnh

– Hoặc lập hoá đơn thay thế

Tham khảo Chi tiết các bước

1.Điều chỉnh nội dung sai sót trên hóa đơn không ảnh hưởng đến số tiền.

-Đối với HĐĐ được lập bị sai sót về không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.

-Những HĐĐT bị sai sót về Mã số thuế, tên hàng hóa, ngày tháng năm, số tiền bằng chữ, đơn vị tính.

Cách xử lý:

+Bước 1: Lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.

+ Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh. Hóa đơn phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

(Điểm b, khoản 2, điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

Cách kê khai.

Vì những hóa đơn này không ảnh hưởng tới số tiền, tiền thuế nên các bạn KHÔNG PHẢI kê khai. Các bạn lưu hóa đơn + biến bản điều chỉnh cùng với hóa đơn sai để sau này giả trình.

2.Điều chỉnh nội dung sai sót ảnh hưởng đến số tiền.

Điều chỉnh tăng/ giảm những hóa đơn bị sai về: tiền thuế, thuế suất, số tiền

– Đối với sai sót về giá trị trên hóa đơn: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm).

Cách xử lý:

+Bước 1: Lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.

+ Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh. Hóa đơn phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

– Trường hợp người bán lập HĐĐT khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ. Khi có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ. Thì người bán thực hiện hủy HĐĐT đã lập và thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT.

*Hóa đơn điện tử không có mã cơ quan thuế

– Đối với HĐĐT không có mã gửi dữ liệu đến cơ quan thuế theo phương thức chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp Mẫu 01/TH-HĐĐT. Người bán gửi thông tin hủy, điều chỉnh trực tiếp trên bảng tổng hợp của các kỳ tiếp theo. Không gửi thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế.

*Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

– Điều chỉnh hóa đơn trên bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT phải điền đủ các thông tin. Bao gồm: ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn vào cột 14 “thông tin hóa đơn liên quan” tại Mẫu 01/TH-HĐĐT. (trừ trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đầy đủ các thông tin ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn).

– Người bán gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế có sai sót. (Chọn ô “sửa đổi” trên mẫu 01/TH-HĐĐT).

3.Hóa đơn theo Nghị định 51 có sai sót

– Trường hợp Hóa đơn đã lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính có sai sót. Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

+ Người bán lập và gửi cho người mua HĐĐT mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. HĐĐT thay thế hóa đơn đã lập phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

*Đối với ngành hàng không

– Đối với ngành hàng không thì hóa đơn đổi, hoàn chứng từ vận chuyển hàng không được coi là hóa đơn điều chỉnh mà không cần có thông tin “Điều chỉnh tăng/giảm cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… ngày… tháng… năm”. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không được phép xuất hóa đơn của mình cho các trường hợp hoàn, đổi chứng từ vận chuyển do đại lý xuất.

Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các HĐĐT điều chỉnh, thay thế thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Lưu ý. Người bán nộp Mẫu số 04/SS-HĐĐT để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót. Hoặc thông báo cho nhiều HĐĐT có sai sót và gửi đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào. Nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh HĐĐT điều chỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *