Câu hỏi: Điều lệ công ty

Các nội dung chính của điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Pháp luật, thẩm quyền ký bản điều lệ công ty
Điều lệ công ty

Đề nghị cho biết Điều lệ công ty (Viết tắt là ĐLCT) bao gồm những nội dung nào? Ai có thẩm quyền ký bản Điều lệ công ty?

– Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp, ĐLCT bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của cty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với cty cổ phần;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với cty hợp danh; của chủ sở hữu cty, thành viên đối với cty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với cty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với cty TNHH và cty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với cty cổ phần;

– Cơ cấu tổ chức quản lý;

– Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp cty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

– Thể thức thông qua quyết định của cty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

– Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

– Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu cty mua lại phần vốn góp đối với cty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với cty cổ phần;

– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản cty;

– Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ cty.

Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ , tên và chữ ký của những người sau đây:

– Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

– Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

– Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.