Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ?

Trình tự, thủ tục, hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần theo quy định hiện hành của pháp luật? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé...

Vốn điều lệ là gì? Trình tự, thủ tục, hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty như thế nào?

Đối với doanh nghiệp, vốn điều lệ là:

  • Sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp;
  • Vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;
  • Cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn;

Vốn điều lệ và các quy định khác của từng loại hình công ty là khác nhau. Vì vậy, thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên trở lên cũng sẽ khác nhau.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần?

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 51 Nghị định số 01/2021/NĐ- CP, trong trường hợp nêu trên, hồ sơ thay đổi đăng ký tăng vốn điều lệ phải có các giấy tờ sau đây:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
  • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;
  • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi vốn
Nghị định số 01/2021/NĐ- CP