Một số điểm mới của Luật Doanh Nghiệp 2020 (P2)

Đức An xin chia sẽ với quý khách hàng một số điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 (P2) cần nắm trước khi đăng ký giấy phép kinh doanh

Tiếp theo tại Phần 1, Đức An xin chia sẽ với quý doanh nghiệp một số điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 (P2) trước khi đăng ký giấy phép kinh doanh về nhóm các quy định thủ tục hành chính, như sau:

Luật doanh nghiệp 2020 (P2) bãi bỏ hoàn toàn các thủ tục hành chính:

Thông báo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp (Điều 12); thủ tục thông báo mẫu dấu [Điều 44(2)]; thủ tục thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ (Điều 123)

Thủ tục thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp không rõ mục tiêu quản lý nhà nước do những thông tin này là thông tin nội bộ của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sẽ công khai những thông tin này kể cả khi luật không yêu cầu.

Cải cách của Luật Doanh nghiệp 2014 đã trao quyền cho doanh nghiệp tự quyết định số lượng, hình thức và nội dung của con dấu theo Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động. Thực tiễn sau 5 năm thực hiện Luật cho thấy nhà nước không còn cần thiết phải can thiệp vào việc làm dấu và sử dụng dấu của doanh nghiệp.

Chi phí tuân thủ thực hiện các thủ tục hành chính nói trên đối với từng doanh nghiệp có thể là không lớn; nhưng tổng chi phí cho toàn xã hội là rất lớn;

Đồng thời, có thể góp phần làm giảm tranh chấp nội bộ doanh nghiệp (hiện nhiều trường hợp, các bên tránh chấp trong doanh nghiệp lạm dụng chính quy định của luật làm cho tranh chấp phức tạp hơn, kéo dài hơn).

Đối với cơ quan nhà nước, sẽ giảm bớt thời gian, chi phí, nhân lực trong việc tổ chức thực hiện các quy định có liên quan.

Bãi bỏ quy định về thủ tục thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, trường hợp công ty không phải là công ty đại chúng chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp sau 05 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo mà Cơ quan đăng ký kinh doanh không có ý kiến phản đối, công ty được quyền chào bán cổ phần riêng lẻ.

Quy định này trên thực tế vừa tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, đồng thời gây khó khăn, lúng túng cho Cơ quan đăng ký kinh doanh vì luật không quy định điều kiện chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ.

Trường hợp công ty chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký kinh doanh không đủ khả năng, thẩm quyền để xem xét điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài.

Do đó, tại Luật Doanh nghiệp 2020 đã bãi bỏ quy định về việc thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, đồng thời quy định trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần chào bán riêng lẻ phải làm thủ tục về mua cổ phần theo quy định của Luật Đầu tư.

Bổ sung quy định về các phương thức đăng ký doanh nghiệp:

(i) nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

(ii) qua dịch vụ bưu chính;

(iii) qua mạng thông tin điện tử. Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể về giá trị pháp lý của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và phương thức xác thực hồ sơ. Theo đó, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy. Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Luật doanh nghiệp 2020 (P2)
Luật doanh nghiệp 2020