Một số điểm mới của Luật Doanh Nghiệp 2020 (P3)

Đức An xin chia sẽ với quý khách hàng một số điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 (P3) cần nắm trước khi đăng ký giấy phép kinh doanh

Tiếp theo tại Phần 2, Đức An xin chia sẽ với quý doanh nghiệp một số điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 (P3) trước khi đăng ký giấy phép kinh doanh về nhóm các quy định chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, không tương thích với thực tiễn mới phát sinh, như sau:

Luật doanh nghiệp 2020 (P3) bổ sung thêm quy định tại Điều 13(2):

– Để cho phép các bên có liên quan có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật có thẩm quyền khi giao dịch hoặc giải quyết tranh chấp với doanh nghiệp trong trường hợp công ty không có sự phân công quyền và nhiệm vụ giữa các người đại diện theo pháp luật.

– Theo đó, trường hợp việc phân công quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba.

– Tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Luật doanh nghiệp 2020 còn:

– Bỏ khái niệm “chuyên trách” tại các Điều 105(1), 163(2), Điều 90(2).

– Việc sửa đổi quy định này sẽ khắc phục tình trạng khó khăn cho doanh nghiệp:

  • Ví dụ: trong việc tìm kiếm nhân sự đảm bảo yêu cầu chuyên môn, phải có chứng chỉ; từ đó giảm nhẹ chi phí tuân thủ pháp luật vì trong nhiều trường hợp, chi phí đảm bảo tiêu chuẩn nhân sự theo quy định có thể là quá mức cần thiết so với nhu cầu doanh nghiệp.

– Thay khái niệm “Ban kiểm toán nội bộ” thành “Ủy ban kiểm toán” tại Điều 139(1)(b).

– Quy định cụ thể về khái niệm “chào bán cổ phần riêng lẻ”.

– Theo đó, chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

(a) Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;

(b) Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 (P3)
Luật doanh nghiệp 2020