Một số điểm mới của Luật Doanh Nghiệp 2020 (P4)

Đức An xin chia sẽ với quý khách hàng một số điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 (P4) cần nắm trước khi đăng ký giấy phép kinh doanh

Tiếp theo series các điểm mới của Luật doanh nghiệp, Đức An xin chia sẽ với quý doanh nghiệp một số điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 (P4) trước khi đăng ký giấy phép kinh doanh về nhóm các quy định về quản trị công ty TNHH và công ty cổ phần, như sau:

Luật doanh nghiệp 2020 (P4) bổ sung thêm quy định tại Điều 13(2):

– Sửa đổi quy định về thời hạn góp vốn điều lệ bằng máy móc, thiết bị, tài sản khi thành lập doanh nghiệp. Để bảo đảm phù hợp với thực tiễn, thời hạn 90 ngày phải góp đủ vốn Điều lệ sẽ không bao gồm thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính đối với máy móc, thiết bị và tài sản góp vốn.

– Mở rộng mức độ và phạm vi quyền của cổ đông công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ bảo vệ lợi ích của mình; tạo thuận lợi hơn cho cổ đông khởi kiện người quản lý công ty trường hợp người quản lý lạm dụng địa vị, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và cổ đông.

– Nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản như:

(i) bãi bỏ, giảm bớt điều kiện không hợp lý như: “phải sở hữu cổ phần liên tục trong 06 tháng” hoặc “sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần” đối với cổ đông để có thể thực hiện một số quyền về đề cử, tiếp cận thông tin về hoạt động kinh doanh;

(ii) quy định rõ trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người quản lý công ty; bổ sung quyền yêu cầu Tòa án buộc công ty cung cấp thông tin cần thiết để thực hiện quyền khởi kiện người quản lý…

– Giao quyền cho chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (không phải là doanh nghiệp nhà nước) quyết định và lựa chọn cơ chế kiểm soát công ty phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp, thay vì bắt buộc doanh nghiệp phải có kiểm soát viên như quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Sửa các khoản 2 Điều 114, khoản 6 Điều 136, Điều 147 và khoản 5 Điều 165:

Giảm yêu cầu về tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 10% xuống mức từ 5% hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có quyền xem xét, trích lục số biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm, báo cáo của ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị…, yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết.

Bổ sung một số quy định tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công ty trong việc huy động vốn, như:

(i) bổ sung quy định về Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR);

(ii) sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan về phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Luật doanh nghiệp 2020 (P4)
Luật doanh nghiệp 2020