Một số điểm mới của Luật Doanh Nghiệp 2020 (P5)

Đức An xin chia sẽ với quý khách hàng một số điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 (P5) cần nắm trước khi đăng ký giấy phép kinh doanh

Tại Luật doanh nghiệp 2020 (P5) này, Đức An xin chia sẽ với quý doanh nghiệp về việc bổ sung quy định về Chứng chỉ không có quyền biểu quyết khi đăng ký giấy phép kinh doanh đối với công ty TNHH và công ty cổ phần, như sau:

Luật doanh nghiệp 2020 (P5) có nêu rõ:

– Luật Chứng khoán năm 2019 đã bổ sung chứng chỉ lưu ký như là một loại chưng khoán hợp pháp tại Việt Nam.

– Đây được xem là bước chuẩn bị nền tảng về pháp lý cho việc triển khai Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR) tại Việt Nam.

– Đồng thời, Luật Doanh nghiệp 2020 cũng đã ghi nhận tính chất pháp lý của NVDR trong công ty cổ phần và cơ chế phân bổ quyền biểu quyết liên quan đến NVDR.

Theo đó, cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở.

– Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở.

– Người sở hữu cổ phần cơ sở và Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết đều không có quyền biểu quyết, trừ trường hợp thông qua nghị quyết làm thay đổi bất lợi đến quyền và nghĩa vụ của người sở hữu cổ phần cơ sở.

– Từ năm 1920, sản phẩm NVDR đã từng có mặt tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và từ năm 2000 đến nay, thị trường chứng khoán Thái Lan và một số nước xung quanh đã phát triển thành công NVDR để tăng khả năng chu chuyển của dòng vốn.

– Đặc trưng của NVDR là không thay thế cổ phần, mà chỉ là quy đổi tương đương về lợi ích kinh tế, từ đó vừa giúp làm tăng vốn cho công ty mà không hạn chế mục tiêu quản lý nhà nước.

– Sản phẩm dành cho mọi nhà đầu tư bởi tiềm năng và tính hiệu quả của nó trong đầu tư và huy động vốn.

Sửa đổi quy định có liên quan về phát hành trái phiếu doanh nghiệp:

– Việc phát hành trái phiếu là vấn đề rất quan trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với nhà đầu tư (nhất là công ty không đại chúng), thị trường trái phiếu, thị trường tài chính, nên cần phải quản lý và kiểm soát chặt chẽ từ khâu phát hành và trong suốt quá trình giao dịch.

– Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung quy định phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng gồm công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần (luật hóa Nghị định số 163/2018/NĐ- CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp) nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn, bảo đảm quản lý nhà nước và tránh rủi ro cho nhà đầu tư.

Luật doanh nghiệp 2020 (P5)
Luật doanh nghiệp 2020