Một số điểm mới của Luật Doanh Nghiệp 2020 (P6)

Đức An xin chia sẽ với quý khách hàng một số điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 (P6) cần nắm trước khi đăng ký giấy phép kinh doanh

Tại Luật doanh nghiệp 2020 (P6) này, Đức An xin chia sẽ các quy định về doanh nghiệp nhà nước khi đăng ký giấy phép kinh doanh, như sau:

Về khái niệm doanh nghiệp nhà nước (DNNN)

– Sửa đổi khái niệm DNNN là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối; được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.

– DNNN bao gồm:

+ i) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

+ ii) Công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Về quản lý, giám sát của Nhà nước, tỷ lệ chiếm trên 50% vốn điều lệ đảm bảo Nhà nước chi phối được những vấn đề quan trọng doanh nghiệp, kể cả chi phối về nhân sự và điều lệ, đồng thời phù hợp hơn với thông lệ quốc tế về tiêu chí xác định DNNN theo tỷ lệ sở hữu của Nhà nước.

Luật doanh nghiệp 2020 (P6) quy định về tổ chức quản lý DNNN

– Sửa đổi, hoàn thiện các quy định về tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể:

+ Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thì áp dụng quy định về tổ chức quản lý theo Chương IV Luật Doanh nghiệp

+ Doanh nghiệp có cổ phần, phần vốn góp chi phối của Nhà nước thì tùy vào hình thức pháp lý sẽ áp dụng quy định về tổ chức quản lý tương ứng áp dụng chung cho các doanh nghiệp.

+ Nếu là công ty TNHH thì áp dụng Mục 1 Chương III – công ty TNHH 2 thành viên trở lên; nếu là công ty cổ phần thì áp dụng Chương V về công ty cổ phần.

Ngoài ra, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và giám sát của Nhà nước tại doanh nghiệp có sở hữu của Nhà nước trên 50% vốn điều lệ theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5, Luật Doanh nghiệp 2020 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định có liên quan như sau:

+ Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ: yêu cầu phải thành lập Ban kiểm soát (khoản 2 Điều 54);

+ Bổ sung Điều 65 quy định rõ hơn về cơ cấu, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn Ban kiểm soát, kiểm soát viên;

+ Bố sung điều kiện, tiêu chuẩn giám đốc và mở rộng đối tượng người có liên quan không được làm giám đốc, bao gồm: anh, em bên vợ, bên chồng, con rể, con dâu (Điều 65);

+ Mở rộng phạm vi kiểm soát hợp đồng giao dịch với người có liên quan (Điều 67);

+ Bổ sung Điều 73 về minh bạch hóa, công khai hóa thông tin hoạt động củ doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

+ Đối với công ty cổ phần mà Nhà nước sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: bổ sung quy định về điều kiện tiêu chuẩn thành viên HĐQT, giám đốc;

+ Mở rộng đối tượng người có liên quan không làm giám đốc (bổ sung khoản 5 Điều 157);

+ Bổ sung yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm soát viên (bổ sung khoản 2 Điều 164);

+ Quy định rõ về cổ phần ưu đãi biểu quyết (cổ phần “vàng”) theo hướng không giới hạn về thời gian và mức độ biểu quyết ưu đãi đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ (Điều 116).

Luật Doanh Nghiệp 2020 (P6)
Luật doanh nghiệp 2020