Một số điểm mới của Luật Doanh Nghiệp 2020 (P7)

Đức An xin chia sẽ với quý khách hàng một số điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 (P7) cần nắm trước khi đăng ký giấy phép kinh doanh

Cuối series các điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 (P7) này, Đức An xin chia sẽ các quy định mới về việc tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp sau khi đăng ký giấy phép kinh doanh, như sau:

Luật Doanh Nghiệp 2020 (P7) nêu chi tiết:

Bãi bỏ quy định cụ thể về phương thức chia, tách doanh nghiệp tại các Điều 192(1)(a)(b)(c) và Điều 193(2).

Quy định về chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp (các Điều 192 và 193 Luật Doanh nghiệp năm 2014) không bao quát được hết các phương thức, các trường hợp chia, tách doanh nghiệp trong tổ chức lại doanh nghiệp; gây khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký lại doanh nghiệp sau khi chia, tách doanh nghiệp. Do vậy, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định phương thức hoặc cách thức cụ thể về chia, tách doanh nghiệp sẽ do doanh nghiệp tự quyết định theo phương án tái cơ cấu doanh nghiệp của mình.

Sửa đổi lại Điều 199 theo hướng cho phép doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi trực tiếp thành công ty cổ phần thay vì chỉ được chuyển đổi thành công ty TNHH như quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Sửa đổi khoản 2 Điều 200 theo hướng giảm thời gian mà doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo từ 15 ngày còn 03 ngày làm việc nhằm đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời cơ hội kinh doanh.

Đồng thời Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung quy định về một số trường hợp doanh nghiệp bị tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện các quy định về pháp luật quản lý thuế, Bộ luật Hình sự và pháp luật khác có liên quan. Cụ thể:

(a) Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật;

(b) Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật;

(c) Đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh một, một số ngành nghề kinh doanh hoặc trong một số lĩnh vực theo quyết định của Tòa án.

Trình tự, thủ tục phối hợp giữa Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp nêu trên được giao cho Chính phủ quy định cụ thể.

Luật Doanh Nghiệp 2020 (P7)
Luật doanh nghiệp 2020