Mã doanh nghiệp là gì?

Mã doanh nghiệp ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký có được sử dụng như mã số thuế của không? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé...

Đề nghị cho biết mã số doanh nghiệp ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có được sử dụng như mã số thuế của công ty không?

Sau khi hoàn thành thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh, mỗi công ty sẽ được cấp một mã số gọi là mã số doanh nghiệp. Vậy mã số này có ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé!

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì mỗi công ty được cấp một mã số duy nhất gọi là mã doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của công ty.

Khoản 2 Điều 29 Luật Doanh nghiệp quy định mã doanh nghiệp được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.

Lưu ý:

Mã số đơn vị phụ thuộc của công ty được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Mã số này đồng thời là mã số thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Mã số địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh.

Trường hợp công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế do vi phạm pháp luật về thuế thì công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện không được sử dụng mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày Cơ quan thuế thông báo công khai về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Mã số doanh nghiệp
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP