Mua lại phần vốn góp cty?

Hồ sơ, thủ tục mua lại phần vốn góp cty như thế nào theo quy định của pháp luật?? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé...

Tôi là thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong cuộc họp của Hội đồng thành viên, tôi đã không tán thành thông qua Nghị quyết về việc chuyển đổi công ty thành công ty cổ phần. Do đó, tôi đã yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp cty của mình.

Đề nghị cho biết yêu cầu của tôi có phù hợp với quy định pháp luật hay không?

Trả lời: V/v Mua lại phần vốn góp cty

Khoản 1 Điều 51 Luật Doanh nghiệp quy định thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

  • Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
  • Tổ chức lại công ty;
  • Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định quy định tại khoản 1 Điều này.

Căn cứ quy định nêu trên, ông/bà có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình

Thủ tục mua lại phần vốn góp?

  1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 51, khoản 6 và khoản 7 Điều 53 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:
    a) Chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;
    b) Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.
  2. Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.
  3. Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên công ty thì công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Mua lại phần vốn góp cty
Luật Doanh nghiệp 2020