Câu hỏi : Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật
người đại diện theo pháp luật

Tôi được biết khi thành lập công ty thì phải có người đại diện theo pháp luật (Viết tắt là: Người ĐDPL).

Vậy thế nào là người ĐDPL?

Những lưu ý đối với người ĐDPL trong công ty TNHH và công ty cổ phần là gì?

Công ty có thể cử hai người đảm nhận vai trò người ĐDPL được không?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp:

Người ĐDPL của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Luật Doanh nghiệp cho phép công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người ĐDPL.

Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người ĐDPL của doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:

  • Công ty phải có ít nhất một người ĐDPL là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
  • Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người ĐDPL của công ty.

Người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần:

  • Trường hợp công ty chỉ có một người ĐDPL thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người ĐDPL của công ty.
  • Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người ĐDPL của công ty.
  • Trường hợp công ty có hơn một người ĐDPL thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người ĐDPL của công ty.

Lưu ý đối với người ĐDPL:

  • Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người ĐDPL cư trú tại Việt Nam.
  • Khi chỉ còn lại một người ĐDPL cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người ĐDPL. Trường hợp này, người ĐDPL vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.