Nguyên tắc đăng ký doanh nghiệp

Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

Câu hỏi: Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp là gì?

Đối với các nguyên tắc đăng ký doanh nghiệp, quý khách hàng cần lưu ý như sau:

Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký thành lập công ty quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, theo đó:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo.

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ của mình theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra trước và sau khi đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác hoặc giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân khác.

Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nguyên tắc đăng ký doanh nghiệp
Luật doanh nghiệp 2020