Câu hỏi: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, các cách thức nộp hồ sơ ? Các trường hợp ủy quyền...
Nộp hồ sơ đăng ký

Người thành lập doanh nghiệp có bắt buộc phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Viết tắt là ĐKDN) tại Phòng Đăng ký kinh doanh hay không? Ngoài nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, người thành lập doanh nghiệp có thể nộp theo cách thức nào khác không? Thời hạn giải quyết hồ sơ là bao nhiêu ngày?

Trả lời: Về phương thức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh theo các phương thức sau đây:

  • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
  • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
  • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Về ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị ĐKDN có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục ĐKDN theo quy định sau đây:

  1. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục ĐKDN, kèm theo hồ sơ ĐKDN phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến ĐKDN và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
  2. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục ĐKDN, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến ĐKDN, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến ĐKDN và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.
  3. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục ĐKDN thì khi thực hiện thủ tục ĐKDN, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị ĐKDN.
  4. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục ĐKDN thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Về thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.