Câu hỏi: Tài khoản đăng ký kinh doanh

Tài khoản đăng ký kinh doanh là gì? Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số?
Tài khoản đăng ký kinh doanh

Tài khoản đăng ký kinh doanh (Viết tắt là ĐKKD) là gì? Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số và sử dụng Tài khoản ĐKKD khác nhau như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:

Tài khoản ĐKKD là tài khoản được sử dụng để xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử trong trường hợp người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị ĐKKD không sử dụng chữ ký số. Tài khoản đăng ký kinh doanh được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho cá nhân để thực hiện ĐKKD qua mạng thông tin điện tử. Cá nhân truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về ĐKKD để kê khai thông tin và tạo Tài khoản ĐKKD.

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số và sử dụng Tài khoản ĐKKD khác nhau về công cụ ký xác thực hồ sơ.

Trình tự, thủ tục ĐKKD qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số và sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh quy định lần lượt tại Điều 44, Điều 45 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; về cơ bản, được thực hiện như sau:

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử + thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKKD. Trong đó:

  • Người nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số: ký xác thực hồ sơ bằng chữ ký số.

Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản ĐKKD: ký xác thực hồ sơ bằng Tài khoản ĐKKD.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ ĐKKD, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ ĐKKD qua mạng thông tin điện tử.

Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp ĐKKD, Phòng ĐKKD gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp ĐKKD, Phòng ĐKKD thực hiện cấp ĐKKD và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp ĐKKD.

Lưu ý:

Các thông tin cá nhân được kê khai trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKKD để cấp Tài khoản ĐKKD phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trên giấy tờ pháp lý của cá nhân và phải tuân thủ mức độ đảm bảo xác thực người nộp hồ sơ của Hệ thống thông tin quốc gia về ĐKKD.

Một tài khoản đăng ký kinh doanh chỉ được cấp cho một cá nhân. Cá nhân được cấp tài khoản ĐKKD chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin đăng ký để được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh và việc sử dụng tài khoản ĐKKD.

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục ĐKKD qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản ĐKKD, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ ĐKKD qua mạng thông tin điện tử.

Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ ĐKKD qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng ĐKKD ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp, Phòng ĐKKD sẽ hủy hồ sơ ĐKKD theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về ĐKKD.

Việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử cũng được thực hiện theo quy trình nêu trên.