Câu hỏi: Tài sản góp vốn

Giải đáp thắc mắc về việc góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định hiện hành của Pháp luật
thành lập

Tôi và hai người bạn cùng nhau góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trong đó:

 • Tôi góp 1 tỷ đồng tiền mặt
 • Người thứ nhất góp một chiếc xe ô tô được định giá 900 triệu đồng
 • Người thứ hai góp một ngôi nhà dùng làm trụ sở của công ty được định giá 2 tỷ đồng
 • Với các loại tài sản như trên, có thể góp vốn thành lập công ty được không?
 • Và có phải chuyển quyền sở hữu tài sản cho công ty hay không?

Trả lời: Khi thành lập công ty, theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Doanh nghiệp tài sản góp vốn là:

Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp.

Theo đó, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

 • Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật.
 • Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;
 • Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp được thực hiện thông qua tài khoản.

Lưu ý:

 • Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Doanh nghiệp mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.
 • Việc góp vốn chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.
 • Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.
 • Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì các thành viên cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá;
 • Đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.