Thay đổi thành viên công ty hợp danh?

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh như thế nào theo quy định của pháp luật? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé.

Câu hỏi: Doanh nghiệp của chúng tôi hoạt động theo loại hình cty hợp danh. Sắp tới, có một thành viên hợp danh rút vốn khỏi công ty và một người khác muốn tham gia góp vốn vào cty để trở thành thành viên công ty hợp danh.

Đề nghị hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi thành viên cty hợp danh?

Trả lời: Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì:

Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, tiếp nhận thành viên hợp danh mới theo quy định tại Điều 185 và Điều 186 Luật Doanh nghiệp, cty hợp danh gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi cty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
    • Danh sách thành viên cty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- BKHĐT);
    • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên mới.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thành viên công ty hợp danh
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT