Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Trong các trường hợp nào thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé...

Trong các trường hợp nào thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé.

Thay đổi nội dung đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 30 Luật Doanh nghiệp thì:

  • Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

+ Tên doanh nghiệp;

+ Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần;

+ Thành viên hợp danh của công ty hợp danh; Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân;

+ Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

  • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Thông báo thay đổi thông tin doanh nghiệp:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp thì:

  • Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

+ Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

thay đổi nội dung đăng ký
Luật doanh nghiệp