Câu hỏi: Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Nghị định số 01 và các quy định của Pháp luật hiện hành tại thành phố Hồ Chí Minh
thủ tục đăng ký

Tôi dự định thành lập doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị cho biết tôi sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại cơ quan nào?

Trả lời: Đối với các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về việc Đăng ký doanh nghiệp thì Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về việc Đăng ký doanh nghiệp thì người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Do vậy, bạn sẽ thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoặc bạn có thể đăng ký tài khoản kinh doanh để đăng ký kinh doanh.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được sử dụng để xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử trong trường hợp người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp không sử dụng chữ ký số. Tài khoản đăng ký kinh doanh được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Cá nhân truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kê khai thông tin và tạo Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số và sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh khác nhau về công cụ ký xác thực hồ sơ.

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số và sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh quy định lần lượt tại Điều 44, Điều 45 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;