Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi người ĐDPL của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần? Ai là người có thẩm quyền ký hồ sơ?

Đề nghị hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật (Viết tắt là: Người ĐDPL) của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần?

Trong trường hợp này thì ai là người có thẩm quyền ký hồ sơ?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì Thủ tục thay đổi người ĐDPL của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
    • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
    • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH MTV; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc thay đổi Người ĐDPL; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì người ký thông báo thay đổi Người ĐDPL là một trong các cá nhân sau đây:

  • Chủ tịch Hội đồng thành viên (Viết tắt là: HĐTV) hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH MTV;
  • Chủ tịch HĐTV đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch HĐTV là Người ĐDPL thì người ký thông báo là Chủ tịch HĐTV mới được Hội đồng thành viên bầu
  • Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người ĐDPL thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu;
  • Trường hợp Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi Người ĐDPL là người được Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền.
  • Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người ký thông báo thay đổi Người ĐDPL là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 56, khoản 3 Điều 80 và khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi người ĐDPL
Nghị định số 01/2021