56 điểm mới tại Bộ luật lao động 2019 – P5

tranh chấp lao động
Dịch Vụ Kế Toán

10 quy định mới trong giải quyết tranh chấp lao động(TCLĐ)


1. Khái niệm và các loại tranh chấp lao động

**BLLĐ 2019 quy định: TCLĐ là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát
sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp
giữa các tổ chức đại diện NLĐ với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp
đến quan hệ lao động. Các loại tranh chấp lao động bao gồm:
– TCLĐ cá nhân giữa NLĐ với người sử dụng lao động; giữa NLĐ với doanh
nghiệp, tổ chức đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa NLĐ thuê lại với người
sử dụng lao động thuê lại;
– TCLĐ tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện NLĐ
với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.
**BLLĐ 2012 quy định: TCLĐ là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát
sinh giữa các bên trong quan hệ lao động;
TCLĐ bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa NLĐ với người sử dụng lao
động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.


2. Số lượng trọng tài viên lao động của Hội đồng trọng tài lao động ít nhất là 15 người

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2 Điều 185 BLLĐ 2019 thì số lượng trọng tài viên lao động của
Hội đồng trọng tài lao động do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, ít nhất là 15
người, bao gồm số lượng ngang nhau do các bên đề cử, cụ thể như sau:
– Tối thiểu 05 thành viên do cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề
cử, trong đó có Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo và thư ký Hội đồng là công chức của cơ
quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
– Tối thiểu 05 thành viên do công đoàn cấp tỉnh đề cử;
– Tối thiểu 05 thành viên do các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh
thống nhất đề cử.
(Hiện hành quy định “Số lượng thành viên Hội đồng trọng tài lao động là số lẻ và không quá 07
người.”)


3. Hội đồng trọng có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Theo quy định tại Điều 187 BLLĐ 2019 thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết
TCLĐ cá nhân bao gồm:
– Hòa giải viên lao động;
– Hội đồng trọng tài lao động (quy định mới);
– Tòa án nhân dân.
(Hiện hành quy định cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết TCLĐ cá nhân
bao gồm hòa giải viên lao động, Tòa án nhân dân)


4. Các tranh chấp lao động cá nhân không bắt buộc phải được giải quyết thông qua thủ tục
hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa
án giải quyết (Điều 188):

– Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt
hợp đồng lao động;
– Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
– Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
– Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy
định của pháp luật về bảo hiểm y tế;
– Về bồi thường thiệt hại giữa NLĐ với doanh nghiệp, tổ chức đưa NLĐ đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng;
– Về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (quy định mới);
– Giữa NLĐ thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại (quy định mới).


5. Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hội đồng trọng tài lao động

Trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải theo
quy định mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không
thành theo quy định thì các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc
Tòa án giải quyết.
Trong đó, việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hội đồng trọng tài lao động được quy
định như sau (quy định mới):
(1) Trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải
quyết tranh chấp theo quy định. Khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp,
các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết, trừ trường hợp tại điểm (4) sau đây.
(2) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp theo
quy định tại điểm (1), Ban trọng tài lao động phải được thành lập để giải quyết tranh chấp.
(3) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban trọng tài lao động được thành lập, Ban trọng tài lao
động phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp.
(4) Trường hợp hết thời hạn quy định tại điểm (2) mà Ban trọng tài lao động không được thành
lập hoặc hết thời hạn quy định tại điểm (3) mà Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải
quyết tranh chấp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
(5) Trường hợp một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng
tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.


6. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Hội đồng trọng tài lao động

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 190 BLLĐ 2019 thì thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao
động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên
tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm (quy định mới).
Trường hợp người yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc
lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu đúng thời hạn trên thì thời gian có
sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do đó không tính vào thời hiệu yêu cầu giải
quyết tranh chấp lao động cá nhân.


7. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao
gồm:
– Hòa giải viên lao động;
– Hội đồng trọng tài lao động;
– Tòa án nhân dân.
(hiện hành quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập
thể về quyền bao gồm Hoà giải viên lao động; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh; Toà án nhân dân)


8. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền (Điều 194)

– Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động tập thể về
quyền là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp
của mình bị vi phạm.
– Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của
mình bị vi phạm.
– Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết TCLĐ tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày
phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
(Hiện hành chỉ quy định thời hiệu yêu cầu giải quyết TCLĐ tập thể về quyền là 01
năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp
của mình bị vi phạm)


9. Trường hợp NLĐ có quyền đình công (Điều 199)

**BLLĐ 2019 quy định: Tổ chức đại diện NLĐ là bên TCLĐ tập thể về lợi ích có
quyền tiến hành thủ tục quy định tại các điều 200, 201 và 202 BLLĐ 2019 để đình công trong
trường hợp sau đây:
– Hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định mà hòa giải viên lao động không tiến
hành hòa giải;
– Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc thành lập nhưng không ra quyết định giải
quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp không thực hiện quyết định giải
quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động.
**BLLĐ 2012 quy định: Việc đình công chỉ được tiến hành đối với các tranh chấp lao động tập
thể về lợi ích và sau thời hạn sau đây:
– Sau thời hạn 05 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành mà
một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được.
– Sau thời hạn 03 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải không
thành.


10. Trường hợp đình công bất hợp pháp bao gồm:

– Không thuộc trường hợp được đình công (Mục 8).
(Hiện hành quy định “Trường hợp không phát sinh từ TCLĐ tập thể về lợi ích”)
– Không do tổ chức đại diện NLĐ có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công;
(Hiện hành quy định “Trường hợp tổ chức cho những NLĐ không cùng làm việc cho một người
sử dụng lao động đình công”)
– Vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành đình công (quy định mới).
– Khi tranh chấp lao động tập thể đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết
theo quy định.
– Tiến hành đình công trong trường hợp không được đình công theo quy định;
– Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *